Obchodní podmínky

1. Definice a výklad pojmů

1.1. Můj bazar (dále jen Systém) - je systém Provozovatele, který umožňuje:

a) Prodejcům nabízet Zboží k prodeji

b) Kupujícím Zboží od Prodejců kupovat

c) Inzerentovi, Inzerentovi SML, Externímu inzerentovi své Zboží inzerovat.

1.2. Uživatel - subjekt, který používá systém Můj bazar.

1.3. Kupující - Uživatel, který má zájem o koupi Zboží a za tímto účelem se účastní Nabídky;

1.4. Nabídka - návrh nebo zájem o uzavření kupní smlouvy na Zboží za předem stanovenou cenu.

1.5. Prodejce - subjekt, který má s Provozovatelem uzavřenou “Smlouvu o zprostředkování” a má zájem přes Systém Provozovatele své Zboží prodat Uživatelům.

1.6. Zadavatel inzeratu - subjekt, který má s Provozovatelem uzavřenou “Smlouvu o propagaci” a má zájem přes Systém Provozovatele své Zboží inzerovat;

1.7. Zadavatel inzerátu SML - subjekt, který má s Provozovatelem uzavřenou “Smlouvu o propagaci SML” a má zájem přes Systém Provozovatele své Zboží inzerovat nebo prodávat;

1.8. Externí Zadavatel inzerátu - subjekt, jehož Zboží Provozovatel dobrovolně a na svůj náklad zařadil do Systému můj bazar

1.9. Provozovatel - provozovatel Systému Můj bazar, spol.se sídlem  v Praze;

1.10. Inzerát - je textové, a/nebo obrazové sdělení popisu Zboží, které je zveřejněno v systému Můj bazar

1.11. Zboží - movité věci, které jsou předmětem Nabídky

1.12. Registrace - proces zadání identifikačních údajů Uživatele do Systému můj bazar

1.13. Smlouva o propagaci - Smlouva, na jejímž základě se Provozovatel pokusí Inzerentovi přivést Uživatele, který má zájem Inzerentem nabízené zboží zakoupit. Za tuto propagaci náleží Provozovateli odměna.

1.14. Smlouva o propagaci SML - Smlouva, na jejímž základě se Provozovatel pokusí Inzerentovi SML přivést Uživatele, který má zájem Inzerentem SML nabízené zboží zakoupit. Za tuto propagaci náleží Provozovateli odměna.

1.15. Smlouva o zprostředkování - Smlouva, na jejímž základě se Provozovatel zavazuje Prodejci zprostředkovat uzavření kupních smluv vedoucích k prodeji Zboží Prodejce a přenesení vlastnických práv za toto zboží na Kupujícího. Za toto zprostředkování náleží Provozovateli odměna.

2. Vlastnosti Systému Můj bazar

2.1. Systém Můj bazar umožňuje Prodejcům, Inzerentům, Inzerentům SML a Externím inzerentům nabízet své Zboží k prodeji třetím osobám (Kupujícím).

2.2. Provozovatel nenabízí v rámci Systému Můj bazar,vlastní Zboží.

2.3. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Kupujícím, Inzerentem, Inzerentem SML, Externím Inzerentem.

2.4. Provozovatel neprovádí kontrolu nabízeného Zboží a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli, Kupujícími, Prodejci, Inzerenty, Inzerenty SML a Externími inzerenty.

3. Poskytnutí kontaktních údajů, předání zakoupeného Zboží

3.1. Odpovědnost za dodání, převzetí a zaplacení Zboží nese plně Prodejce, Kupující, Inzerent, Inzerent SML, Externí Inzerent.

3.2. Bezprostředně po učinění Nabídky Uživatelem poskytne Provozovatel automatizovaně prostřednictvím Systému Můj bazar oběma stranám kupní smlouvy za Zboží kontaktní údaje nezbytné pro jejich vzájemnou identifikaci.

3.3. Kupující uzavírá kupní smlouvu na Zboží s Prodejcem, Inzerentem, Inzerentem SML, Externím inzerentem.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah a kvalitu popisu Zboží. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Inzerát či změnit popis Zboží, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.2. Provozovatel nenese odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Prodejcem, Kupujícím, Inzerentem, Inzerentem SML, Externím Inzerentem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.3. V případě, že Prodejce, Inzerent, Inzerent SML připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Inzerátu do Systému Můj bazar Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu neomezenou ke způsobům užití v souladu s určením Systému Můj bazar a v souladu s těmito Podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo ze Systému můj bazar odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Podmínkami nebo porušují autorská práva, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.4. Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem zobrazování na Systému Můj bazar zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení i bez souhlasu Inzerenta, Inzerenta SML, Externího inzerenta, Prodejce. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Systému Můj bazar, včetně způsobu jejich třídění, a tento způsob kdykoli změnit.

4.5. Prodejce a Inzerent, Inzerent SML je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží a/nebo službě, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje Zboží.

4.6. Provozovatel nenese odpovědnost za stav, kdy Prodejce nedodá Kupujícímu Zboží dle kupní smlouvy, popř. kdy Kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu. Provozovatel v rámci svých možností poskytne Uživatelům podporu za účelem řádného splnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy.

4.7. Strany jsou oprávněny veškerou komunikaci mezi Prodejcem a Kupujícím ve věci vztahu vzniklého uzavřením kupní smlouvy (zejména předání údajů nezbytných pro provedení platby a pro zaslání Zboží, reklamace, odstoupení od smlouvy apod.) vést elektronicky.

4.8. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Systému Můj bazar upravovat nebo inovovat.

4.9. Na stránkách Systému Můj bazar se mohou zobrazovat reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby.

4.10. Na úpravu práv a povinností z kupní smlouvy se použijí obecné předpisy, zejména Nový Občanský zákoník (dále jen NOZ). Jestliže Prodejce naplňuje znaky zákonné definice „podnikatele“ dle § 420 a násl. NOZ a Kupující definice „spotřebitele“ dle § 419 NOZ, použije se též úprava tzv. spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl. NOZ).

5. Provize pro provozovatele

5.1. Provizní podmínky pro Provozovatele se odvíjí na základě Smlouvy o zprostředkování uzavřenou mezi Provozovatelem a Prodejcem nebo Smlouvou o propagaci uzavřenou mezi Provozovatelem a Inzerentem, Inzerent SML.

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

6.1. V případech, kdy je Uživatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem ve smyslu § 419 NOZ a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: www.coi.cz.

6.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele.

7. Zpracování osobních údajů

7.1. Ochranu osobních údajů upravují Podmínky ochrany osobních údajů.

7.2. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

7.3. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje, jelikož jsou nezbytné pro splnění smlouvy (Nabídky).

7.4. Provozovatel může zpracovávat osobní údaje nad rámec výše uvedeného, pokud je takové zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

7.5. Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o produktech nebo službách Provozovatele, Prodejců, Inzerentů, Inzerentů SML a Externích inzerentů, a to na Uživatelem poskytnuté e-mailové adresy.

7.6. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a v sekci Podmínky ochrany osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Prodejci, Inzerentovi, Inzerentovi SML prostřednictvím rozhraní služby minimálně 10 dní před účinností této změny. Inzerent má právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit registraci. Pokud Uživatel i nadále užívá po účinnosti změny Podmínek služby Systému SML, má se zato, že se změnami Podmínek souhlasí a přijímá je.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 6. 2020